Go to Top

2. Información económica, orzamentaria e estatística

a. Relación de contratos subscritos cunha Administración pública

b. Relación de convenios subscritos cunha Administración Pública

c. Subvencións e axudas concedidas pola entidade ou recibidas dunha Administración pública

d. Orzamentos federativos

e. Contas anuais aprobadas pola Asemblea, informes de auditoría de contas, e informes de fiscalización complementarios que existan.

f. Retribucións anuais (soldos e dietas) dos máximos responsables federativos